Image Alt

ดร.กัญชร มัททวีวงศ์

  /  ดร.กัญชร มัททวีวงศ์

ดร.กัญชร มัททวีวงศ์

Kanchorn Mattawewong, Ph.D.

"The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes."

ดร.กัญชร มัททวีวงศ์

CEO / Trainer / Coaching

 

สารจากผู้บริหารระดับสูง

การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ได้กลายเป็นปรากฏการณ์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูจะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ และต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

โครงการอบรมพัฒนาครูสายการสอนทุกหลักสูตรของเรามุ่งเน้นการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาครูที่มีเป้าหมายสู่การพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับการเข้าสู่วิทยฐานะของครู ด้วยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ที่จะมาเป็นโค้ช (Coach) คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียน วิทย์-คณิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (2529)
อนุปริญญาหลักสูตรวิชาชีพเทคนิค
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (2532)
ปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2534)
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2558)

ประสบการณ์

พ.ศ. 2534-2536
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัญชร แอนิเมชั่น จำกัด
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
วิทยากรด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา