Image Alt

อาจารย์อ้อยอัจฉรา สายืน

  /  อาจารย์อ้อยอัจฉรา สายืน

อาจารย์อ้อยอัจฉรา สายืน

Owyatchara Sayuen

"ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน Participation and Development for Educational Sustainability"

อาจารย์อ้อยอัจฉรา  สายืน

Trainer / Coaching

ตำแหน่ง

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC Manager)

วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูอุดรธานี
ปริญญาโท
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น Teaching English to Speakers of Other Languages มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประสบการณ์

โครงการครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และวิทยากรการฝึกอบรมด้าน ความรู้ ทักษะและเจตคติในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
เป็นวิทยากรให้การอบรมครูหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน ระยะเวลา 5 ปี
ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู