Image Alt

ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี

  /  ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี

ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี

ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี

Trainer / Coaching

ตำแหน่งทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคใต้)
ปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาเอก
สาขาวิชานวตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย

ประสบการณ์

วิทยากร โครงการพัฒนาครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
วิทยากร โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ การบรูณาการอิสลามและวิถีชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี