Image Alt

ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก

  /  ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก

ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก

Kanisorn Jeekratok

ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก

Trainer / Coaching

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก
สาขาวิชานวตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์

วิทยากรด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี