Image Alt

นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์

  /  นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์

นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์

อาจารย์จรัสศรี โคตรสมบูรณ์

Trainer / Coaching

 

วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประสบการณ์

Gold Certificate of Velawoods A2 คนแรกของประเทศไทย
ปัจจุบัน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี