Image Alt

อาจารย์นัสซือเราะ แวดือเระ

  /  อาจารย์นัสซือเราะ แวดือเระ

อาจารย์นัสซือเราะ แวดือเระ

อาจารย์นัสซือเราะ แวดือเระ

Trainer / Coaching

 

วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูยะลา
ปริญญาโท
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

อบรมครูภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา
ปัจจุบัน ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา