Image Alt

ดร.พายุพงศ์ พายุหะ

  /  ดร.พายุพงศ์ พายุหะ

ดร.พายุพงศ์ พายุหะ

ดร.พายุพงศ์ พายุหะ

Trainer / Coaching

 

วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยคณาสวัสดิ์มหาสารคาม
ปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ระยะเวลา 27 ปี
วิทยากร อบรมหลักสูตรทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27
ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น