Image Alt

ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร

  /  ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร

ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร

Nuttarin Jareankieatbovon

ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร

Trainer / Coaching

 

วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์

วิทยากรครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิค
ปัจจุบันเป็นครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร