Image Alt

ภาพกิจกรรม

  /  ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม หลักสูตรพัฒนาครูครบวงจร ปี 2561

 

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเอง

ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง ปี 2560 Velawoods English