Image Alt

FAQ

  /  FAQ
ลืมรหัสผ่าน ลืมอีเมล เข้าระบบ Training Obec ทำอย่างไรดีค่ะ

อยากทราบว่า หลักสูตรกลุ่มสาระใด ระดับใด เปิดที่ไหนบ้างคะ

ตอบ : สามารถตรวจสอบได้จากระบบแผนที่ GIS ของสถาบันคุรุพัฒนา

ได้ที่ https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=map_obec_detail

 

ลงทะเบียน Booking ไปแล้ว ยังต้อง Shopping อีกมั้ยครับ
ไม่มีหลักสูตรเปิดอบรมในพื้นที่จังหวัด ทำอย่างไรค่ะจึงจะได้อบรม

มีขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมอย่างไรบ้าง

มีเปิดอบรมหลักสูตรปฐมวัยมั้ยค่ะ

ตอบ : มีค่ะ

หลักสูตรระดับปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 611161158

หลักสูตรการบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21

  มีวิธีการชำระเงินได้อย่างไรบ้าง

มีหลักสูตรอะไรบ้าง?

ระดับประถมศึกษา
รหัสหลักสูตร  612041008
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกมสำหรับครูประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัสหลักสูตร  613044001
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัสหลักสูตร 613044002
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (มีปฐมนิเทศหลักสูตร)
รหัสหลักสูตร  613044003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสหลักสูตร  614044001
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียนหลักสูตรนี้แล้วจะได้อะไรบ้าง ?

1 ด้านเนื้อหา
1.1 ตรงตามหลักสูตร และตัวชี้วัดของกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา ( Common European Framework of Reference for Language: CEFR)
1.2 เนื้อหาได้รับการเรียบเรียงตามหลักภาษาศาสตร์ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงไวยากรณ์
1.3 สามารถนำเนื้อหาในบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
1.4 มีการประเมินผลการเรียน เริ่มจากบทเรียนแต่ละบท หน่วยย่อยเป็นตอน จนถึงประเมินผลรวม ทำให้ผู้เรียนได้รู้พัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง

2. ด้านทักษะและกระบวนการ
2.1 ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามลำดับ
2.2 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ และประเมินผลด้วยตนเอง เสมือนเรียนในห้องเรียนจริงกับเจ้าของภาษา 2.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3. ด้านเทคโนโลยี
3.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดความสนุกสนาน และสะดวกสบา
3.2 ทางระบบได้ให้ความช่วยเหลือการใช้สื่อในการเรียน หรือข้อคำถามอื่นๆระหว่างเรียน
3.3 Characters ของ animation สถานที่ต่างๆ ฯลฯ ได้รับการออกแบบสวยงาม น่าสนใจ และชวนติดตาม 3.4 เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณครูอ้อยอัจฉรา สายืน
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
สพม.๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู

รูปแบบการเรียนเป็นอย่างไร

Velawoods English เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในบทเรียน และเป็นหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ออกแบบโดยใช้หลักการของเกมและการสร้างภาพยนตร์  สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ผ่านเรื่องราวในเมืองเสมือนจริงของ Velawoods ทำให้ได้ใช้ภาษาในบริบทของสถานการณ์ในชีวิตจริง  ทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้:

  •  ง่ายต่อการเข้าใจภาษา
  •  ง่ายต่อการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำศัพท์และวลีใหม่ ๆ
  • ง่ายต่อการทำให้คุณมีส่วนร่วมและเรียนจบหลักสูตร
  • ง่ายต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ
ใช้อุปกรณ์ใดในการเรียนได้บ้าง

หลักสูตรรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
– Windwos
– Mac
– Android
– iOS

มีระดับการเรียนการสอนระดับไหนบ้างคะ

ระดับประถมศึกษา
รหัสหลักสูตร  612041008
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกมสำหรับครูประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัสหลักสูตร  613044001
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัสหลักสูตร 613044002
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (มีปฐมนิเทศหลักสูตร)
รหัสหลักสูตร  613044003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสหลักสูตร  614044001
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือไม่?

มีครับ
หลักสูตร Velawoods English A1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานน้อย ตั้งแต่อายุ 10-60 ปี ก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ ซึ่งเป็นเนื้อหาในชีวิตประจำวัน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงผ่านเทคโนโลยีแบบ 3 มิติ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูจะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรที่มีมาตรฐาน และฝึกทักษะครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ครับ

จองหลักสูตรการเรียนอย่างไร?

การจองหลักสูตรการอบรมแล้ว สามารถยกเลิกและจองใหม่ได้ไหม?

เมื่อจองหลักสูตรแล้ว สามารถดูการจองได้ทางไหน?

และเมื่อจองหลักสูตรผ่าน training-center เรียบร้อยแล้วระบแจ้งข้อมูลการสำรองที่นั่งของท่านไปยัง อีเมล และ/หรือ ส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูลไว้ในระบบการจอง
ค่าใช้จ่ายในการเรียน อยู่ที่ประมาณเท่าไรคะ