หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ระดับสากล อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ระดับสากล อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR

฿0

About this course