หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเข้มข้น อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเข้มข้น อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

฿0

About this course