การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Pre A1-Starters) โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Pre A1-Starters) โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

฿0

About this course