การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ Intermediate (B1) โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริง 3 มิติ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ Intermediate (B1) โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริง 3 มิติ

฿0

About this course