การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR (A2-Flyers) โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR (A2-Flyers) โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

฿0

About this course