การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูอาชีวศึกษา
ระยะก่อนอบรม
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ระยะที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์
1 video
Video: Corporate Enterpreneurship
ระยะที่ 2
การทดสอบ Course Test
ระยะที่ 3
กิจกรรมติดตามหรือทางานร่วมกับครู

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูอาชีวศึกษา

฿0

About this course

Syllabus

ระยะก่อนอบรม
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-ผู้เข้าอบรมกรอกใบสมัครเข้า ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ - ผู้เข้าอบรมทดลองเรียนผ่าน ระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบ ความพร้อมอุปกรณ์ของตนเองที่ จะใช้ในการฝึกอบรม

ระยะที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

Placement Test (Online)-ก่อนการพัฒนา เริ่มต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ เดือนที่ 1 Part 1 : 16 Lessons + Progress Test 1 เดือนที่ 2 Part 2 : 16 Lessons + Progress Test 2 เดือนที่ 3 Part 3 : 15 Lessons ** ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเรื่องการเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติทักษะ ได้ด้วยตนเอง ภายใต้กรอบเวลาที่กาหนด *** จำนวนชั่วโมงการเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละบุคคล

1 video
Video: Corporate Enterpreneurship
2 minutes
ระยะที่ 2
การทดสอบ Course Test

การทดสอบ Course Test เพื่อจบหลักสูตร ณ ศูนย์สอบตามที่ทางหลักสูตรกาหนด

ระยะที่ 3
กิจกรรมติดตามหรือทางานร่วมกับครู

กิจกรรมติดตามหรือทางานร่วมกับครู Placement Test (Online)-หลังการพัฒนา ติดตามผลการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) สรุปและประเมินผล รายงานผลการฝึกอบรมต่อสถาบันคุรุพัฒนา