Image Alt

About

  /  About

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา มีลูกค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัทฯ เรามีผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียน ครูและนักเรียนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการนำเอาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยี เป็นการก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนรู้แนวใหม่สําหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้เวลาในชั้นเรียนได้เหมาะสม

geneva to morzine transfer