หลักสูตรที่เปิดอบรม ปี 2562-2563

Program Category  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูประถมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม สำหรับครูประถมศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูอาชีวศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูอาชีวศึกษา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ปี 2561

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ปี 2560

สุดยอดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

มิติใหม่ของการฝึกอบรม เรียนรู้ ฝึกทักษะ และสัมผัสกับประสบการณ์ผ่านสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลักสูตรมาตรฐานในระดับสากล

ชัดเจนตรงกลุ่มสาระ

มีมาตรฐานในระดับสากล

พัฒนาทักษะตรงเป้าหมาย

a

มาตรฐานวิทยากร

มั่นใจในมาตรฐานของคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง มีความเป็นกันเอง คอยให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมอย่างทั่วถึงตลอดจนจบหลักสูตร

ทีมวิทยากรมีมาตรฐาน

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มีประสบการณ์ในระดับสากล

เอาใจใส่ดูแลจนจบหลักสูตร

a

มาตรฐานการดำเนินการและบริการ

คณะทีมงานที่มีประสบการณ์ ดำเนินการจัดการฝึกอบรม และ ให้บริการโดยมุ่งเน้นมาตรฐาน คุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนให้บริการในการใช้งานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์สูงสุด และความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรม

ทีมงานผู้มีประสบการณ์

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

แก้ปัญหาได้ฉับไว

มีหัวใจรักการบริการ

a

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

กำหนดกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ชัดเจน มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร และมีกระบวนการคัดเลือกที่จะเข้ารับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ครูปฐมวัย

ครูประถมศึกษา

ครูมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูอาชีวศึกษา

a

มุ่งสู่ความสำเร็จของการเรียนรู้

พัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถทางทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน

ด้านความรู้

ด้านทักษะ

ด้านความเป็นครู

กิจกรรม PLC

กิจกรรมติดตามและประเมินผล

a

ทีมวิทยากรระดับมืออาชีพ

เป็นความร่วมมือทางวิชาการของทางบริษัทฯ กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป


transfers from barcelona airport